LID WORDEN

Algemene informatie

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van Sociëteit Apeldoorn dan volgt hieronder de procedure zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
In principe worden nieuwe leden aangebracht door bestaande leden. Indien u geen leden van de Sociëteit kent dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de secretaris, dat kan telefonisch of per e-mail. Na uw aanmelding zal contact met u worden opgenomen voor een gesprek met één van de bestuursleden. Na het gesprek zal artikel 1 punt 3 van het Huishoudelijk Reglement in werking treden, zie hieronder. U kunt ook eerst een informatiebrochure aanvragen bij de secretaris van het bestuur.

Procedure

Artikel 1 Huishoudelijk Reglement
1. Indien iemand lid van Sociëteit Apeldoorn wenst te worden meldt hij/zij dat schriftelijk aan de secretaris onder de vermelding van de namen en adressen van tenminste drie leden van Sociëteit Apeldoorn die zijn/haar toelating ondersteunen. De desbetreffende leden dienen zelf tenminste drie jaar lid te zijn van Sociëteit Apeldoorn.
2. Aspirant-partnerleden melden zich rechtstreeks en schriftelijk bij de secretaris.
3. De secretaris zendt aan het aspirant-lid een formulier waarop de persoonsgegevens van het aspirant-lid dienen te worden vermeld. Na invulling van het desbetreffende formulier zendt het aspirant-lid het formulier vergezeld van een recente pasfoto terug aan de secretaris.
4. De secretaris hangt het voormelde formulier gedurende tenminste 14 dagen op in de Grote Zaal van de Sociëteit, nadat het bestuur geïnformeerd is over de voordracht.
5. De leden kunnen gedurende voormelde termijn bezwaren, met redenen omkleed, tegen het aspirant-lid schriftelijk bekend maken bij de secretaris.
6. Na het verstrijken van de in het 4e lid bedoelde termijn beslist het bestuur over de toelating.

Contributie

De contributie is voor het jaar 2019 vastgesteld op:
Leden € 80,00
Partnerleden € 40,00
Voor 2019 wordt geen entreegeld (eenmalig) in rekening gebracht.€ 70,00

Inschrijfformulier